Debattartikel – Offentliga samhället behöver det civila


Den regionala beredningsgruppen för överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället

Det offentliga behöver det civila samhället för att klara de kommande årens välfärdsutmaningar. En god samverkan mellan offentlig verksamhet och det civila samhället är därför helt avgörande om vi ska kunna möta de utmaningar som välfärden står inför. Inom Västra Götalandsregionen (VGR) finns sedan en längre tid väl fungerande samverkan mellan det civila samhället och VGR– en samverkan som nu fortsätter att utvecklas.

Nyligen antogs en ny handlingsplan för att utveckla denna samverkan. Handlingsplanen har tagits fram gemensamt mellan det civila samhället och VGR och innebär att vi ska utveckla samarbetet inom hälso-och sjukvården, regional utveckling samt bredda upphandlingmöjligheterna för det civila samhället.

Vi kommer att fokusera på ett fåtal åtgärder under de kommande åren och hoppas på så sätt få ordentligt med kraft i arbetet. De åtgärder vi kommer arbeta med är i första hand hälsofrämjande och förebyggande insatser, att utveckla rehabilitering och habilitering för enskilda individer och grupper, att utveckla arbetssätt för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) samt att anordna anbudsskolor så att det civila samhället, också dess mindre aktörer, ges förutsättningar att kunna lämna anbud till VGR. På så sätt kan vi skapa en större mångfald av utförare.

Det civila samhället spelar en viktig roll för välfärdsutvecklingen. Det består av allt ifrån idéburna företag till idrottsföreningar och tros-samfund och det engagerar mer än sex miljoner människor i Sverige. Över hälften av befolkningen gör varje år ideella insatser i förenings-livet.

Människor engagerar sig för jämställdhet, miljöfrågor, mot diskriminering eller för att hjälpa barn, äldre eller särskilt utsatta grupper. Det handlar om engagemang inom idrotten, kulturen, friluftslivet, folkbildningen eller någon annan av alla de verksamheter som bedrivs inom föreningslivet.

I Sverige har det civila samhället en betydligt mindre andel av utförarna i välfärdssektorn än i våra grannländer. De behöver vi ändra på.  Ska vi lyckas med att möta den välfärdsutmaning vi står inför så behöver offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället hjälpas åt i detta arbete.  Detta är en viktig förutsättning för att skapa och utveckla det goda livet i Västra Götaland.

Den regionala beredningsgruppen för överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället

För politiken                                                                    För det civila samhället
Anna-Lena Holberg                                                       Mats Hedenskog
Soraya Zarza Lundberg                                                 Dario Espiga
Karin Östring Bergman                                                Gunilla Bernhardsson
Linnéa Hultmark                                                           Jan Linde
Marita Graad-Jansson
Birgitta Adler, VGRs processledare                           Heidi Sandberg, Det civila samhällets processledare

Lämna en kommentar