Folkhögskolornas utvecklingsarbete

Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa

Det mest omfattande utvecklingsarbetet under de senaste åren har varit processarbetet riktat till våra folkhögskolor som haft namnet Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa och där 19 av folkhögskolorna har varit aktiva deltagare.
Syftet har varit att stärka personalen i rollen att möta elever som, främst på de allmänna kurserna, blir yngre och yngre och där man ofta har en ofullständig gymnasieutbildning bakom sig som man vill läsa i kapp när man väljer att söka till en folkhögskola. Det är dessutom inte ovanligt att man lider av psykisk ohälsa, bokstavskombinationer och andra sociala problem som ofta gör att fokuserandet på studierna kan försvåras.
Detta kräver stora insatser från all personal på skolorna och då inte minst på de skolor som bedriver internat. Varje skola har haft en kontaktperson för detta utvecklingsarbete, som startade hösten 2013 och hade sitt avslut nu sommaren 2016, och på många av skolorna har man därutöver valt att bygga upp ett litet arbetsteam med personer ur olika personal- kategorier för att stödja arbetet och skapa en kontinuitet över tid. Kontaktpersonerna har ingått i ett nätverk som har samlats totalt 11 gånger under de tadalafil 20 milligrams här åren för att få fördjupade kunskaper kring frågorna och för att de skulle kunna utbyta erfarenheter med varann.

Några av de vinster och upplevda effekter som visat sig sedan processen startade är:

  • Större samhörighet på skolan
  • Ökad trivsel
  • Minskad frånvaro bland de studerande
  • Ökad efterfrågan på rörelseaktiviteter bland både studerande och personal
  • Ökad förmåga bland personalen att motivera de studerande
  • Vikten för kontaktpersonerna att ha avsatt tid för arbetet
  • Ökat uttag av friskvårdspeng bland personal (där den typen av stimulans finns)
  • Hälsa har på flera skolor blivit ett naturligt inslag i ämnesutbudet.

Utifrån gjorda erfarenheter och baserat på den slutrapport som finns kring processarbetet kommer nu en ansökan om fortsatt arbete, i begränsad form, att skickas in till regionens kulturnämnd för de RIO – folkhögskolor som är intresserade av en fortsättning.

Ett fokusområde kommer då vara fullföljda studier

vilket är ett tydligt riktat uppdrag som regionens olika politiska organ har att arbeta med och där denna folkhögskolesatsning väl stämmer in i den målbilden.

Projektsamordnare
VGBs projektsamordnare är Bengt Karlsson som jobbar med planering, utveckling, samordning och redovisning av de olika pågående insatserna på folkhälsoområdet.
För mer information kring vårt folkhälsoarbete är du välkommen att kontakta Bengt

som nås på tfn 070 – 680 20 05 eller i bostaden 0502 – 138 23 alternativt via vårt kansli i Skara på tfn 0511 – 134 65. E – postadressen är 

 

 

Kommentarer inaktiverade.